15.000 Ft felett ingyenes szállítás rejtett költségek nélkül, expressz gyorsan. Eredeti termékek magyar üzletből, magyar garanciával!

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

TARTALOM

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

 1. BEVEZETÉS ÉS ALAPELVEK

 

III. A BARCSIK ÉKSZER KFT. ADATKEZELÉSEI - A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

III.1. A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

III.1.1. WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ

 

III.1.2. WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

 

III.1.3. COOKIE-K (SÜTIK KEZELÉSE)

 

III.1.4. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 

III.1.5. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

III.1.6. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

 

III.2. AZ ÜZLETEKBEN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSEK

 

III.2.1. ÉKSZER JAVÍTÁSA

 

III.2.2. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYAADÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

III.2.3. VAGYONVÉDELEM

 

 1. SZÁMLÁK MEGŐRZÉSE

 

 1. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 

 1. PANASZKEZELÉS

 

VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 

VIII. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

 1. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

 

IX.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

 

IX.2. HOZZÁFÉRÉSI JOG

 

IX.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

IX.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („az elfeledtetéshez való jog”)

 

IX.5. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

 

IX.6. ADATHORDOZHATÓSÁG

 

IX.7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

IX.8. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

 

IX.9. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

 

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

XII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

 

 

Adatkezelő neve: BARCSIK ÉKSZER Kft.

 

Adatkezelő képviselője és kapcsolattartója: Barcsik Imre ügyvezető

 

Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2-4. (Szil-Coop Bevásárlóközpont)

 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 03-09-110172

 

Adatkezelőt nyilvántart hatóság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 

 

Adatkezelő elérhetőségei:

 

levelezési cím: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b.

telefonszám: +36 70 872 5087

e-mail cím: webaruhaz@barcsikekszer.hu

honlap címe: www.barcsikekszer.hu

 

 

Az Adatkezelési tájékoztató elérhető és PDF formátumban letölthető az alábbi oldalról:

 

barcsikekszer.hu adatkezelési_tájékoztatója

 

 

 

 1. BEVEZETÉS ÉS ALAPELVEK

 

 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, vásárlónkat, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét (a továbbiakban együttesen, mint vásárló szerepel a jelen tájékoztatóban) a BARCSIK ÉKSZER Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. elkötelezett a vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BARCSIK ÉKSZER Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”;

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

a BARCSIK ÉKSZER Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti („pontosság”);

a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság”);

megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg”);

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.);

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmtv.);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.);

 

 

III. A BARCSIK ÉKSZER KFT. ADATKEZELÉSEI - A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

 

 

III.1. A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

 

 

III.1.1. WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat és regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni. Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos egyes személyes adatokat (pl. e-mail cím) a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

 

 

 

Az érintettek köre: A webáruházban regisztrált személy.

 

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, korábbi rendelések megtekintése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], az Elker. tv. 13/A. §-a

 

A kezelt személyes adatok típusa: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, jelszó (titkosítottan tárolva), az egyes rendelések adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási név és cím, számlázási név és cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja

 

Az adatkezelés időtartama:

 

a regisztráció törlésével azonnal;

az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év;

 

 

Az adatok törlése és módosítása:

 

A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Fiók bármely adatának a módosításával, illetve a regisztrációs hozzájárulás elutasítása menüben; vagy

az adatkezelő jelen tájékoztató I. fejezetében feltüntetett elérhetőségein;

Elfelejtett jelszó: A felhasználó az „Elfelejtett jelszó” funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.

 

Adatfeldolgozók: az érintett által megadott valamennyi személyes adatot tárhelyszolgáltatás (technikai feltételek, a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése biztosítása) céljából továbbítjuk a ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu, telefonszáma: +36 1/234 5012) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

 

 

III.1.2. WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

 

 

 

Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Amennyiben regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos egyes személyes adatokat (e-mail cím, számlázási adatok) a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

 

 

 

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Elker. tv. 13/A. §-a

 

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, fizetés módja, szállítás módja, vásárlás időpontja), rendelésszám.

 

Az adatkezelés időtartama: A Ptk. 6:22. § (1) bekezdés alapján a megrendelés teljesítését követő 5 év, kivéve e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek a megrendelés teljesítését követő 2 éven belül törlésre kerülnek.

 

Az adatok törlése és módosítása:

 

A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai

 

törlését és módosítását kezdeményezni a BARCSIK ÉKSZER Kft. jelen tájékoztató I. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

 

Adattovábbítás:

 

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén az online fizetés lebonyolítása, a tranzakció visszaigazolása céljából a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat, számlázási adatokat, név, e-mail cím közvetlenül az OTP Mobil Kft. (SimplePay), mint fizetési szolgáltató részére adja meg. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés az online fizetés lebonyolításáig tart;

Termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából [6. cikk (1) bekezdés b) pontja] továbbításra kerül a szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám a szállítmányozó cég részére [Juhász Sándor és Társa Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Tavaszmező utca 51.), GLS General Logostics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., e-mail cím:  managementgroup@gls-hungary.com, honlap címe: https://gls-group.eu/HU/hu/home) felé. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart;

az érintett által megadott valamennyi személyes adatot tárhelyszolgáltatás, technikai feltételek biztosítása céljából továbbítjuk a ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu, telefonszáma: +36 1/234 5012) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

 

III.1.3. COOKIE-K (SÜTIK KEZELÉSE)

 

 

 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

 

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

 

 

Süti típusa

 

Adatkezelés jogalapja

 

Adatkezelés időtartama

 

Kezelt adatkör

 

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

 

 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 

 

III.1.4. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 

 

 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 

 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

 

 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

 

 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 

 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

 

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

 

 

III.1.5. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

 

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

 

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

 

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

 

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

III.1.6. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

 

 

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének

 

ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése

 

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs

 

rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

Adattovábbítás (a külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése): A portál html kódja a BARCSIK ÉKSZER Kft.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és cookie-t (süti) képesek kezelni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt, így azokat az internet használatával, a weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

 

 

 

III.2. AZ ÜZLETEKBEN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSEK

 

 

 

III.2.1. ÉKSZER JAVÍTÁSA

 

 

 

Az adatkezelés célja: átadott termék javítása

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

 

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, javításra átvett tárgy megnevezése, meghatározása, vállalási idő

 

Adatkezelés időtartama: A Ptk. 6:22. § (1) bekezdés alapján a megrendelés teljesítését követő 5 év, kivéve e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek a megrendelés teljesítését követő 15 napon belül törlésre kerülnek

 

 

 

III.2.2. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYAADÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

 

 

Az adatkezelés célja: kedvezmény biztosítása törzsvásárlók részére

 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

 

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

 

Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 

 

III.2.3. VAGYONVÉDELEM

 

 

 

Az adatkezelés célja: A BARCSIK ÉKSZER Kft. üzleteiben vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelőrendszer működik. A kamerák az üzlethelyiségben az üzlet kiszolgáló pultjára, az ékszereket, órákat, illetve egyéb értéktárgyakat tartalmazó vitrinekre és az üzlet bejáratára irányulnak. A kamerarendszer által készített képfelvételekhez korlátozott személyi kör, a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetői férhetnek hozzá, és az kizárólag a rendőrség, mint nyomozó hatóság részére kerülhet továbbításra. A BARCSIK ÉKSZER Kft. rejtett kamerát nem üzemeltet, kamerarendszer egységeit az üzletben külön piktogramok is jelölik.

 

Az adatkezelés jogalapja: a BARCSIK ÉKSZER Kft. jogos érdekeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

 

A kezelt adatok köre: az üzlethelyiségbe belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása

 

Adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap

 

Adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a BARCSIK ÉKSZER Kft. adott üzletében található adatrögzítő egységén (merevlemezen), fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett kerül tárolásra, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

 

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a BARCSIK ÉKSZER Kft. képviseletében eljáró ügyvezetője.

 

 

 

 1. SZÁMLÁK MEGŐRZÉSE

 

 

 

Az adatkezelés célja: a BARCSIK ÉKSZER Kft. a számla megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

 

A kezelt személyes adatok típusa: számlán szereplő adatok

 

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év

 

Adattovábbítás: A BARCSIK ÉKSZER Kft. könyvelését végző szervezet részére

 

 

 

 1. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. A hozzájáruló nyilatkozatot a BARCSIK ÉKSZER Kft. részére több féle módon lehet adni, például webáruház regisztrációs folyamatok során, a weboldalon a „Feliratkozás hírlevélre” menüpontban, az üzletekben való vásárlás során, törzsvásárlói kártya igénylésével.

 

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére,

 

tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, kedvezményekről, akciókról, termékekről, új funkciókról stb.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és a Grtv. 6. § (5) bekezdése

 

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím), webáruházi regisztráció illetve weboldalon való feliratkozás dátuma, időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

 

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét). Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy a 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b. postai címre küldött megkeresés alapján. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

Adattovábbítás: az érintett által megadott valamennyi személyes adatot tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu, telefonszáma: +36 1/234 5012) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

 

 

 1. PANASZKEZELÉS

 

 

 

Az érintettek köre: A webáruházban, illetve üzletben vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett

 

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése, az utólagos bizonyíthatóság

 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése

 

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím), panaszt tartalmazó jegyzőkönyv

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni

 

 

 

VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

 

 

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 

 

VIII. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

 

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.), illetve a kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba léphet a BARCSIK ÉKSZER Kft.-vel.

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

 

 

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a BARCSIK ÉKSZER Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A BARCSIK ÉKSZER Kft. ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. biztosítja Önnek a jogot arra, hogy

 

 

 

III.1. az adatkezelés részleteiről további tájékoztatást kérjen,

 

III.2. az általa kezelt személyes adataihoz az első alkalommal díjmentesen hozzáférjen,

 

III.3. a pontatlan személyes adat helyesbítését, a hiányos adat kiegészítését kérje,

 

III.4. a jogszerűtlenül (jogalap nélkül) kezelt személyes adat törlését kérje,

 

III.5. indokolt esetben az adatkezelés korlátozását kérje,

 

III.6. adatait belátásai szerint hordozza,

 

III.7. indokolt esetben tiltakozzon az adatkezelésen ellen,

 

III.8. az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, illetve

 

III.9. a BARCSIK ÉKSZER Kft. eljárásával vagy döntésével szemben jogorvoslattal éljen.

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. felhívja a figyelmét, hogy profilalkotási, illetve automatikus döntéshozatali tevékenységet nem végez, így az utóbbi két adatkezelési formához kapcsolódó különleges jogosítványok jelenleg nem illetik meg.

 

 

 

IX.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. külön kérelmére, illetve az adatvédelmi tudatosság növelése céljából proaktív módon is tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában igyekszik átfogó tájékoztatást nyújtani Önnek az adatkezelés különféle aspektusairól. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármilyen kérdése merül fel, személyre szabott tájékoztatás iránti kérelem írásban, elektronikus úton, vagy szóban terjeszthető elő, azzal, hogy a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetője főszabály szerint írásban válaszol a feltett kérdésekre.

 

 

 

IX.2. HOZZÁFÉRÉSI JOG

 

 

 

Igény esetén a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetője személyre szóló kimutatást készít Önnek a BARCSIK ÉKSZER Kft. által kezelt személyes adatokról. Az első adatszolgáltatási kérelmet a BARCSIK ÉKSZER Kft. főszabály szerint térítésmentesen teljesíti, ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy a visszaélésszerűen, illetve rosszhiszeműen előterjesztett, megalapozatlan kérelmek teljesítéséért 5.000,- Ft eljárási (adminisztratív) költséget számítson fel.

 

 

 

IX.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. törekszik arra, hogy az Ön adatai mindenkor naprakészek és teljeskörűek legyenek, mely cél elérése érdekében számítunk az Ön közreműködésére is. Kérjük, hogy bármilyen adathiány vagy eltérés esetén azt jelezze felénk, egyúttal vállaljuk, hogy helyesbítési kérelmeit haladéktalanul, soron kívül elbíráljuk. Amennyiben a BARCSIK ÉKSZER Kft. által kezelt adat helyesbítését vagy kiegészítését kezdeményezi, kérjük, hogy a valós és teljeskörű adat fennállását a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szíveskedjen.

 

 

 

IX.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 

 

Indokolt kérelem esetén a BARCSIK ÉKSZER Kft. kész soron kívül törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 

a megjelölt személyes adatok tekintetében az adatkezelés célja időközben megszűnt,

a megjelölt személyes adatok tekintetében Ön a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelés más jogalapra nem alapítható,

belső vizsgálat eredményeképpen, illetve hatósági vagy bírósági döntésben megállapítást nyer, hogy a személyes adatait a BARCSIK ÉKSZER Kft. jogellenesen kezelte,

az Ön személyes adatait nemzeti vagy közösségi jogi előírás alapján kötelezően törölni kell, vagy

megalapozottan tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező legitim ok a további adatkezelésre.

 

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni szükséges, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 

 

IX.5. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

 

 

 

Indokolt kérelme esetén a BARCSIK ÉKSZER Kft. adatkezelési tevékenységét a személyes adatai tárolására korlátozza, amennyiben

 

az adatkezelés jogellenessége okán Ön a személyes adatok törlését is kezdeményezhetné,

az adatkezelés időtartama lejárt, és külön kérelme hiányában a személyes adatok törlésére kerülne sor,

a személyes adatok pontossága vagy teljessége vita tárgyát képezi,

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,

azzal, hogy utóbbi két esetben az adatkezelés korlátozásának időtartama a megfelelő belső vizsgálat, illetve hatósági és/vagy bírósági eljárás lezárásáig tart. A BARCSIK ÉKSZER Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról minden esetben – előzetesen – írásban tájékoztatja. Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetőjénél kell előterjeszteni.

 

 

 

IX.6. ADATHORDOZHATÓSÁG

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. biztosítja Önnek a jogot arra, hogy az általa kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve azokat harmadik személy adatkezelő részére továbbítsa, amennyiben ez nem eredményezi a BARCSIK ÉKSZER Kft. jogos érdekének (üzleti titkainak) indokolatlan és aránytalan sérelmét.

 

 

 

IX.7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. lehetőséget ad Önnek arra is, hogy az általa megvalósított adatkezelés ellen tiltakozzon, azzal, hogy tiltakozása csak abban az esetben eredményezheti az adatkezelés lezárását, amennyiben arra a BARCSIK ÉKSZER Kft. jogos érdeke, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány alapján kerül sor. Az adatkezelés elleni tiltakozást tartalmazó beadvány a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetőjénél terjeszthető elő.

 

 

 

IX.8. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

 

 

 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a BARCSIK ÉKSZER Kft. által megvalósított adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, lehetősége van a hozzájárulása visszavonásával intézkedni az adatkezelés megszüntetése felől. A hozzájárulás visszavonása nem érinti ugyanakkor a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

IX.9. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

 

 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a BARCSIK ÉKSZER Kft. által megvalósított adatkezeléssel kapcsolatosan panasza merül fel, számos jogorvoslati lehetőséggel élhet az Önt ért jogsérelem orvoslására. Amennyiben a BARCSIK ÉKSZER Kft. szervezeti kereti között az adatkezeléssel kapcsolatos jogvita nem kerül megnyugtató rendezésre, tájékoztatom, hogy a jogszabályban biztosított lehetőségével élve a BARCSIK ÉKSZER Kft.-vel szemben bírósági eljárást kezdeményezhet, vagy panasszal élhet az illetékes hatóságnál [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu, https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html].

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a BARCSIK ÉKSZER Kft-t az alábbi elérhetőségen: webaruhaz@barcsikekszer.hu

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

 

 

Tájékoztatom, hogy a BARCSIK ÉKSZER Kft. csak abban az esetben tudja érdemben megvizsgálni az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, amennyiben kérelme a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetője részére kerül írásban a 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b. szám alatti levelezési címére postai úton vagy elektronikus úton a webaruhaz@barcsikekszer.hu e-mail címre megküldésre. Indokolt esetben kérelme a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetőjénél személyesen, illetve telefonon (+36 70 872 5087) szóban is előterjeszthető, melyet jelenlétében a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetője késedelem nélkül jegyzőkönyvbe foglal.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetője indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül bírálja el, mely határidő indokolt esetben (a kérelem tárgya és körülményei függvényében) 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BARCSIK ÉKSZER Kft. ügyvezetője írásban tájékoztatja a késedelem okinak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül.

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. minden olyan címzettet értesít az adatkezeléssel kapcsolatos kérelméről, aki a kérelem tárgyát képező adattal maga is rendelkezik. Amennyiben a címzettek nagy száma, vagy az értesítés aránytalanul magas költsége miatt a címzettek értesítése a BARCSIK ÉKSZER Kft.-től ésszerűen nem elvárható, Önt az utóbbi körülmény fennállásáról haladéktalanul tájékoztatjuk. A BARCSIK ÉKSZER Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a rosszhiszeműen, vagy visszaélésszerűen ismételten előterjesztett kérelmek teljesítéséért 5.000,- Ft eljárási költséget (adminisztratív díjat) számítson fel.

 

 

 

Ha a BARCSIK ÉKSZER Kft. nem tesz intézkedést az Ön kérelme nyomás, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okiról, valamint arról, hogy Ön élhet bírósági jogorvoslati jogával vagy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál.

 

 

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A BARCSIK ÉKSZER Kft. a tudomány, a technológia és technika mindenkori fejlettségére, a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve többek között:

 

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 

XII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

 

 

A BARCSIK ÉKSZER Kft. fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. A vásárlói adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.barcsikekszer.hu weboldalon történik.

 

Kecskemét, 2019. április 25.

 

BARCSIK ÉKSZER Kft.